URLA İLÇE BAŞKANLIĞI


JANDARMANIN MULKI GOREVLERINDE SORUSTURMA IZNI

16 Ocak 2013, Çarşamba

JANDARMANIN MÜLKİ GÖREVLERİNDE SORUŞTURMA İZNİ

 
JANDARMANIN MÜLKİ GÖREVLERİNDE SORUŞTURMA İZNİ

            Jandarma personelinin mülki görevleri nedeniyle yürütülen bir soruşturmada,  soruşturmanın yürütülebilmesi için 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında kanun hükümleri uyarınca mülki amirden soruşturma izni alınması zorunludur.

 

Jandarmanın mülki görevleri; emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmaktır. (2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 7 nci Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’nin 45 nci maddesi)

 

Üstelik, T.C. Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 24.12.2009 tarih ve 2009/109 E.- 2009/128 K. Sayılı kararıyla da belirtildiği üzere: “…iddia olunan memuriyet görevini kötüye kullanmak suçuna ilişkin olarak, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yetkili merci tarafından dava şartlarından olan “İzin” verilmediği hâlde, Askerî Mahkemece yargılamaya devam edilip davanın zamanaşımına uğradığından bahisle düşme kararı verilmiş ise de; her türlü yargılama faaliyetine engel olan “izin” şartının gerçekleşmemesi nedeniyle soruşturma yapılamayacağı, dava açılamayacağı, dava açılmışsa yargılamaya devam edilemeyeceği, bu nedenle durma veya düşme dışında başka bir karar verilemeyeceği izahtan varestedir. “izin” şartı yargılamanın her evresinde öncelikle dikkate alınması gereken bir konudur